İstifa ve Müstafi Durumu

Hekim atanmış olduğu Mecburi Hizmet yerine hiç gitmezse devlet tarafından 1 yıl boyunca hiçbir yere
atanamaz. Tekrar atanıp Mecburi Hizmetini yerine getirmesi için bu sürenin geçmesi gerekmektedir.

Hekim atanmış olduğu Mecburi Hizmet yerine gidip çalışmaya başlar fakat bir sebepten dolayı
sonradan gitmeyi bırakırsa uygulanan yaptırım farklıdır. Bu mazeretsiz işe gelmeme durumu 10 gün
boyunca takip edilir ve 2 ay içinde hekimin bir mazeret sunması beklenir. Sağlık ve benzeri geçerli
mazeretler bu süre zarfında ilgili belgelerle sunulmalıdır. Bir mazeret sunulmadığı takdirde kişi 2 ayın
sonunda istifa ettirilir, müstafi sayılır. Bununla beraber kişi devletten 3 istifa hakkından birini
kullanmış sayılır ve yine 1 yıl boyunca ataması yapılmaz.

Mecburi Hizmet’ten istifa eden hekimler için bu ceza süresi 6 aydır. İstifa için bir üst amire ilgili
dilekçenin verilmesi yeterlidir. İstifa işleminin sonuçlanması için verilen sürenin üst sınırı 1 aydır. En
geç bu sürenin sonunda hekim çalıştığı yerden ayrılmak durumundadır. Devlette devamlılık esas
olduğu için istifasını isteyen hekimin yerine birinin görevlendirilebilmesi adına bu süre tanımlanmıştır.
Atanamamanın yanında istifa etmiş olan veya müstafi sayılan hekimler belirtilen süre boyunca Sağlık
Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edemez.

2010 Sonbahar dönemi TUS Kılavuzuna göre “görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için
yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden
itibaren 3 ay içinde bitecek durumda bulunmak” sınava başvuru koşulu olarak belirlenmiştir. Bu
durumda, istifa ederek ayrılanların istifa tarihinden itibaren 3. Aydan önce; müstafi sayılanların da bu
tarihten itibaren 9. aydan önce TUS’a girebilmesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma
hastanelerini tercih edebilmeleri mümkün değildir.

Üniversitelerin tıpta uzmanlık kadrolarına Yükseköğretim Kanununun 50.maddesi uyarınca Araştırma
Görevlisi olarak atama yapılmaktadırlar. Araştırma Görevlileri YÖK Personel Kanunu uyarınca, 657
Sayılı Yasa kapsamına bağlı devlet memuru değildirler. Bu nedenle 657 sayılı yasa kapsamında istifa
edenler veya müstafi sayılanlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen sürelerin
araştırma görevliliği kadroları için uygulanmaması gerekir. Bu çerçevede, istifa sebebiyle memuriyete
girilemeyen süre içinde TUS sonucuna göre üniversitelerin tıpta uzmanlık kadrolarından birinin
kazanılması durumunda araştırma görevlisi olarak atamalarının yapılması gerekir.

Yani istifa durumu ve müstafilik belirtilen sürelerde Sağlık Bakanlığına bağlı kadrolara atanmayı
engellerken Üniversite kadrolarında asistanlık eğitimine başlamaya engel teşkil etmez.